Všeobecné obchodní podmínky Bontonline.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonline.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu Bontonline.cz je společnost Bontonland a.s., se sídlem Václavské nám. 1, 110 00, Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3413, IČ: 49018825, DIČ: CZ49018825, číslo účtu: 296319001/5500, která je plátcem DPH. VOP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Bontonland a.s. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP - jejichž součástí je i reklamační řád - seznámil a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ
Spotřebitelská smlouva
je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je jím:
Bontonland a.s., Václavské nám. 1, 110 00, Praha 1
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 3413
IČ: 49018825, DIČ: CZ49018825
číslo účtu: 264 631 746/0300 u ČSOB.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 

Uživatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (kupující spotřebitel). Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Registrovaný uživatel je uživatel, který před svým nákupem učinil registraci v internetovém obchodě www.bontonland.cz nebo www.bontonline.cz

 

3. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby Bontonline.cz představuje obvykle zvukový nebo zvukově obrazový nebo obrazový záznam hudebního nebo audiovizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

Poskytovatel má oprávnění k poskytování Obsahu v rámci služby na základě smluvních vztahů s nositeli práv a kolektivními správci.

Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný Obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Uživatel není oprávněn využívat Obsah ani jeho část k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání.

Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Obsahu pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby a Obsahu a/nebo tvořící součást Obsahu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Obsahu nebo informace o identifikaci práv k Obsahu.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle příslušných zákonů. Rovněž tak je to důvodem k ukončení přístupu ke službě ze strany poskytovatele.

 

4. OBJEDNÁVÁNÍ A CENY
Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech a provede platbu za digitální obsah.

Po provedení platby za službu umožní Prodávající Kupujícímu stažení Obsahu zasláním odkazu (přístupového kódu) na email či mobilní telefon  v závislosti na zvolené variantě. Tento odkaz bude Kupujícímu zpřístupněn bezprostředně po úhradě služby, nejpozději však do 24 hodin od připsání úhrady na účet poskytovatele. V rámci poskytnuté služby má uživatel nárok na jednorázové stažení obsahu, registrovaný uživatel má po celou dobu registrace nárok na opětovné stažení obsahu pro svou vlastní potřebu v případě, že došlo ke zničení nebo poškození jím původně pořízené kopie. V případě, že registrovaný uživatel poskytne svá přístupová práva k účtu jiným osobám, může mu být účet zablokován a bude vyzván k odstranění všech nelegálních kopií Obsahu. Prodávající je oprávněn odmítnout poskytnutí služby osobě, která v minulosti porušila podmínky pro poskytování služby nebo v minulosti porušila práva duševního vlastnictví nebo k tomu existuje důvodné podezření.

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník má právo na zrušení své objednávky do 14 dnů od obdržení potvrzení o platbě, a to i bez udání důvodu. Výjimky z práva na zrušení: Pokud již došlo k započetí stahování/doručování digitálního obsahu uživatelem (činnost se vyvolává akcí uživatele, ne automaticky), není již možné objednávku zrušit.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude kupujícímu doručena emailem v elektronické podobě  (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak).